1 sUcanA_krAnti

2 u1

3 lipi

4 mAtrA_samIkaraNa

5 u2

6 anuvAda_paribhASA

7 anuvAda_kaThinAI

8 kampyu_kSamatA

9 kArya_vibhAjana

10 u3

11 sUcanA_coDing

12 anu_parikalpanA

13 anu_paribhASA

14 u4

15 anuvAdaka_saMracanA

16 anu_saMracanA

17 shabda_vishleSaka

18 shabda_samUHaka

19 u5

20 bhASAI_setu

21 u6

22 telugu_jAnakArI

23 u7

24 ouT_saMketa

25 u8

26 pUrva_saMshodhana

27 u9

28 para_saMshodhana

29 u10

30 shabda_kosha

31 lekha_saMgraHa

32 u11

33 mAnakIkaraNa

34 kampyu_paricaya1

35 u12

36 kampyu_paricaya2

37 perl

38 sTory.orig

39 sTory.ouT

40 sTory.ouTp

41 sTory.ouTp2

42 kuMjI_saMketa

43 varNa_saMketa

44 varNa_p_saMketa

45 varNa2_saMketa

46 anu_paricaya

47 anu_saMkSipta

48 aksHar_suTra

49 shuddhi_saMketa

50 bhASA_baHAva ------------------------------------------------------------

1 sUcanA_krAnti

1.1 paricaya

1.1.1 manuSyoM meM saMdesha kA AdAna-pradAna.

1.1.2 manuSya va kampyUTara ke bIca saMcAra

1.2 rASTrIya ekIkaraNa

1.3 sUcanA-AdhArita samAja

1.4 takanIka ke vikAsa meM saHayoga

1.4.1 mArgadarshaka siddhAnta - mukta-sAphTaveara

2 u1

3 lipi

3.1 varNAtmaka ciHnAvalI

3.2 akSarAtmaka ciHnAvalI

3.2.1 saMyuktAkSara

3.2.2 saMyuktAkSara va mAtrAez

3.2.3 'ra' ke liye visheSa niyama

3.3 anusvAra kA prayoga

3.4 anya bAteM

4 mAtrA_samIkaraNa

4.1 niSkarSa

5 u2

6 anuvAda_paribhASA

6.1 udAHaraNa

7 anuvAda_kaThinAI

7.1 sImita-viSaya

7.2 mAnavIya-saHAyatA

7.3 ucca-koTi kA anuvAda

8 kampyu_kSamatA

8.1 akSamatA

8.2 sakSamatA

9 kArya_vibhAjana

9.1 sAmAnya jFAna kA upayoga.

9.2 kSamatA ke anusAra kArya vibhAjana

10 u3

11 sUcanA_coDing

11.1 udAHaraNa

12 anu_parikalpanA

12.1 samIkSA

12.2 anusAraka kA uttara

12.3 bhAratIya bhASAez va anusaraNa

13 anu_paribhASA

13.1 paribhASA

13.2 kRtrima bhASA

13.3 mUla lekha kI chAyA

14 u4

15 anuvAdaka_saMracanA

16 anu_saMracanA

16.1 vibhinna stara kA subsTiTuTion

17 shabda_vishleSaka

17.1 shabda vishleSaNa

17.2 kArya-vidhi

17.3 anya bAteM

18 shabda_samUHaka

18.1 shabda samUHa

18.2 shabda-samUHaka

19 u5

20 bhASAI_setu

20.1 `ne' saMracanA

20.2 `ki' saMracanA

20.3 `jo' saMracanA (relaTive clause consTrucTion)

20.3.1 telugu kRdanta va HindI `jo'

21 u6

22 telugu_jAnakArI

22.1 `HE' kA lopa

22.2 `tA' kA prayoga bhaviSya kAla meM

22.3 tIna liMga

22.3.1 eka vacana meM kriyA

22.3.2 baHuvacana meM kriyA

22.4 'vaHa' ke bhinna artha

22.5 `ko' ke do artha

22.6 shabda ke anta meM svara ko dIrgha karanA

22.7 shabda ke anta meM HRsva svara kA lopa tathA 'A' joDanA

22.8 `yA' va `Ora' kA prayoga-

22.9 aMgrejI shabda

22.10 shabda viccheda

22.11 'kA' kA lopa

22.12 vEsA for jEsA

22.13 kEsA for jEsA

22.14 svara Harmony

22.15 kriyAvisheSaNa pada

22.16 `gA' lagAkara kriyA visheSaNa

22.17 `iMcu' lagAkara saMjFA se kriyA va preraka kriyA

22.18 EsA

22.19 jo*

22.20 'ne' kI abhAva

22.21 `nayI_jo_vaHa' ke sthAna para nayI`, (purAnI`, merI`, kitanI`)

22.22 pallavita arya

23 u7

24 ouT_saMketa

24.1 bhUmikA

24.2 ciHna va unake artha

24.2.1 shabda-samUHa va shabda meM vikalpa

24.2.2 ciHna '-': AkAMkSA dyotaka

24.2.3 ciHna '{', '}': atirikta sUcanA (commenTs)

24.2.4 ciHna '^': dhyAna AkarSaNa Hetu

24.2.5 ciHna '{^}', '{v}' : sakArAtmakatA va nakArAtmakatA bodhaka

24.2.6 ciHna '<', '>' : bIja artha Ora usase pallavita artha

24.2.7 ciHna '@' : aMgrejI shabda

24.2.8 ciHna '*' : sUcanA kA pAThaka dvArA anumAna

24.2.9 ciHna `: artha bhinnatA ke liye

24.2.10 ciHna '$' : shakti graHa ke liye

25 u8

26 pUrva_saMshodhana

26.1 TaMkaNa (Typing) kI truTiyAz

26.2 mAnaka vartanI

26.3 nAma (proper noun)

26.4 aMgrejI ke shabda

26.5 vEkalpika saMdhi

26.6 anivArya saMdhi

26.6.1 kriyA va saHAyaka kriyAeM

26.6.2 anya

26.7 galata saMdhi-viccheda

26.7.1 eka vistRta udAHaraNa

27 u9

28 para_saMshodhana

28.1 para-saMshodhana ke stara

28.2 prathama stara kA para-saMshodhana

28.2.1 kriyA meM liMgAdi kA saMshodhana

28.2.2 `ne' kA prayoga

28.2.3 jo_* kA prayoga

28.2.4 `vA' kA prayoga

28.2.5 anya mAnya prayoga

28.2.6 anAvashyaka aMshoM ko choDanA

28.3 dvitIya-stara kA para-saMshodhana

28.3.1 `EsA' yukta vAkya

28.3.2 anya udAHaraNa

29 u10

30 shabda_kosha

30.1 bhUmikA

30.2 FormaT

30.3 shabda kI enTry

30.3.1 eka HI shabda

30.3.2 saMbaMdhita subsTiTuTable shabda

30.3.3 saMbaMdhita paraMtu non-subsTiTuTable shabda

30.3.4 asaMbaMdhita shabda

30.3.5 bhinna shabda-koTiyAz

30.3.6 apracalita artha

30.3.7 bIja artha va pallavita artha

30.4 shabdoM ke rUpa

30.5 bAHarI (non-naTive) shabda

30.6 visheSa ciHna

30.7 aMko se saMbaMdhita shabda

30.8 sAmAnya phala-phUloM ke nAma

31 lekha_saMgraHa

31.1 lekha-saMgraHa (corpus) kyA HE

31.2 lekha-saMgraHa kA upayoga

31.3 lekha saMgraHa kA udAHaraNa

32 u11

33 mAnakIkaraNa

33.1 bhASAI parivartana

33.2 kaThinAiyAz

33.3 mAnakIkaraNa

33.3.1 vartanI kA mAnakIkaraNa

33.3.2 lipi saMbaMdhita mAnakIkaraNa

33.3.3 vyAkaraNa saMbaMdhI mAnakIkaraNa

33.4 mAnakIkaraNa kA AdhAra

33.4.1 anekArtha na Ho

33.4.2 shabda kA DerivaTion

33.5 artha-bheda Hone para shabdoM meM parivartana

33.5.1 pracalana

33.5.2 EtiHAsika pakSa

34 kampyu_paricaya1

34.1 kampyUTara ke bhAga

34.1.1 kuMjIpaTala va mAnITara

34.1.2 smRti va saMsAdhaka

34.1.3 saHAyaka bhAga (peripHerals)

35 u12

36 kampyu_paricaya2

36.1 phAila va pholDara (file va DirecTory)

36.1.1 kAryakartAoM (users) ke pholDara

36.2 kriyAez

36.2.1 dvArapAla

36.2.2 sUcI (ls)

36.2.3 samakSa-pholDara (ptD)

36.2.4 samakSa-pholDara badalanA

36.2.5 phAila ke andara sAmagrI dekhanA (more)

36.2.6 naye pholDara kA nirmANa (mkDir)

36.2.7 khAlI pholDara kA vinAsha (rmDir)

36.2.8 phAila kI pratilipi (cp - copy)

36.2.9 phAila kA sthAnAntaraNa (mv - move)

37 perl

37.1 prastAvanA

37.2 prArambha

37.2.1 chonDiTional vAkya

37.3 phaTTern MaTcHing - Segular Edpressions

37.3.1 shurU va anta (^,$)

37.3.2 koI bhI akSara (.)

37.3.3 akSara sUcI ([,])

37.3.4 punarAvRtti (*,+)

37.4 mela kA phala

37.5 sAzcoM meM `yA' (`|')

38 sTory.orig

39 sTory.ouT

40 sTory.ouTp

41 sTory.ouTp2

42 kuMjI_saMketa

43 varNa_saMketa

44 varNa_p_saMketa

45 varNa2_saMketa

46 anu_paricaya

46.1 anuvAda:- paribhASA

46.2 udAHaraNa

46.3 anusaraNa:- paribhASA

47 anu_saMkSipta

48 aksHar_suTra

49 shuddhi_saMketa

50 bhASA_baHAva